دینی و مذهبی

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

79Cfefa0C6B5861768D84Fac51828Ab4 سنگ هرات از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

پیامبران و زندگی برزخی آنها

۱۔ خداوند فرشته ای نزد قبر رسول الله وکیل قرار داده است تا رسول الله صلى الله عليه وسلم را خبر دهد که چه کسی بر او درود میفرستد و نام شخصی را که بر او درود میفرستد ذکر کند.

رسول الله و لا هم می فرماید: «أكثروا الصلاة عليّ، فإنَّ الله وكل بي ملكاً عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي، قال لي ذلك الملك: يا محمد إنَّ فلان بن فلان صلى عليك الساعة». [مسند الفردوس، صحيح الجامع ١٢١٨]. «بسیار و خیلی زیاد بر من درود و صلوات بفرستید چون خداوند متعال فرشته ای را نزد قبر من معين کرده وقتی یکی از مردان امت من بر من درود و صلوات فرستاد آن فرشته به من میگوید ای ،محمد فلانی فرزند فلانی در این ساعت بر تو درود و صلوات فرستاد».

و همچنین می فرماید: «أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنَّه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته». [صحيح الجامع ١٢١٩]. «روز جمعه بر من درود بسیار بفرستید، زیرا هر کس در روز جمعه بـر مـن درود بفرستد درود او بر من عرضه شود.»

۲ – زمین اجساد أنبیاء و پیامبران را نمیخورد

رسول الله لوله لوله می فرماید: «إنَّ أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خُلِقَ آدم، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليّ، إِنَّ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». [أبوداود وابن ماجه وصحيح الجامع ٢٢٠٨].

«بهترین روزهای شما روز جمعه است در آن روز خداوند آدم ا را آفرید، و در روز جمعه فوت کرد، و در روز جمعه فرشته در بوق (شیپور) میدمد و در این روز صعقه یعنی مردن تمامی انسانها خواهد بود پس در این روز بر من درود و صلواتی بسیار بفرستید چون درود و صلوات شما من عرضه خواهد شد و خداوند متعال خوردن جسد أنبیاء را بر زمین حرام کرده است.»

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

۳ – پیامبران در قبرهایشان زنده هستند

پیامبران در عالم برزخ در قبرهایشان زنده هستند. اما هیچ نوع نفع و ضرری به کسی رسانیده نمی توانند.

٤ – نماز پیامبران در قبرهایشان

رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرماید: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». [صحيح الجامع ٢٧٨٧]. «پیامبران در قبرهایشان زنده هستند و نماز می خوانند».

و فرمودند: «مررتُ ليلة أسري بي على موسى فـ قائماً يصلي في قبره». [مسلم وغيره]. شب إسراء از کنار موسى لـ گذشتم او در قبرش ایستاده بود و نماز میخواند. ملاقات رسول الله با آدم و یحیی و عيسى و يوسف و إدريس و هارون و موسى و إبراهيم عليه السلام گریه کردن موسی در برزخ بخاطر اینکه محمد از او بهتر است و بر او برتری دارد. نصیحت موسی به رسول الله تا اینکه از خداوند در نمازهایی که خود فرض کرده است تخفیف بطلبد.

زیرا نمازهای پنجگانه پنجاه رکعت بود که خداوند متعال با درخواست رسول الله آنرا به هیفده رکعت در هر شبانه روز تخفیف داد ولی ثوا آن همان پنجاه رکعت میباشد.

زندگی برزخی پیامبران

زندگی برزخی پیامبران

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

از مالک بن صعصعه روایت است که رسول الله له : فرمودند: در حالیکه زیر سایه دیوار کعبه بر پهلوی خود خوابیده بودم ولی در خواب نبودم، فرشته ای آمد و سینه ام را شکافت و قلبم را بیرون آورد و طشت طلایی که در آن پر از ایمان بود آورده شد، پس قلبم را با آب زمزم شستشو داده پر از ایمان کرد، و آنرا بسینه ام برگرداند، سپس حیوانی سفید رنگ کوچکتر از قاطر و بزرگتر از خر (الاغ) که که آنرا براق می نامند آورده شد، هر گامی که بر میداشت اندازه آن تا چشم میبیند با هم فاصله داشت بر آن سوار شدم و جبریل مرا برد تا اینکه به آسمان دنیا رسیدیم و از دربان خواست تا در را باز کند، آنان گفتند: چه کسی هستی؟

گفت: من جبریل هستم گفتند چه کسی با تو است؟ گفت: محمد گفتند: آیا مبعوث و فرستاده شده؟ گفت: بلی گفتند خوش آمد، بهترین کسی است که آمد پس در را باز کردند وقتی بالا رفتم آدم را دیدم، جبریل گفت: این پدر تو آدم است، به او سلام کن به او سلام کردم و جواب سلامم را داد، سپس گفت: ای پیامبر صالح و فرزند نیک خوش آمدی. سپس مرا بالا برد تا اینکه به آسمان دوم رسیدیم و از آنان خواست تا در را باز کنند گفتند چه کسی هستی؟ گفت: جبریل گفتند چه کسی با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آیا مبعوث شده؟ گفت بلیT گفتند خوش آمد بهترین کسی است که آمد، و در را باز کردند وقتی بالا رفتم یحیی و عیسی دو پسر خاله را دیدم :گفت این یحیی و عیسی هستند، بر آنها سلام کن بر آنها سلام کردم و جواب سلامم را دادند، :گفتند برادر نیکوکار و پیامبر صالح خوش آمدی.

نماز پیامبران در قبرهایشان و زندگی برزخی آنها

سپس مرا بطرف آسمان بالا سوم برد، و طلب باز کردن در شد، گفتند: چه کسی هستی؟ گفت: جبریل گفتند و چه کسی با تو است؟ گفت ،محمد، گفتند: آیا مبعوث شده؟ گفت: بلی گفتند خوش ،آمد بهترین کسی است که آمد و در باز شد، وقتی بالا رفتم، يوسف را دیدم گفت این یوسف است، بر او سلام کن، پس بر او سلام کردم، جواب سلامم را داد و گفت: برادر نکوکار و پیامبر صالح خوش آمدی. سپس مرا بالا برد تا اینکه به آسمان چهارم رسیدیم و طلب باز کردن در شد، گفتند: چه کسی هستی؟ گفت جبریل :گفتند و چه کسی با تو است؟ :گفت محمد گفتند آیا مبعوث شده؟ گفت: بلی گفتند: خوش آمد بهترین کسی است که آمد، و در باز شد، وقتى بالا رفتم إدريس را دیدم گفت اين إدريس است بر او سلام کن، بر او سلام

کردم او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نکوکار و پیامبر صالح خوش آمدی. سپس مرا بالا برد تا اینکه به آسمان پنجم رسیدیم و طلب باز کردن در شد، گفتند: چه کسی هستی؟ گفت: جبریل گفتند و چه کسی با تو است؟ :گفت: محمد گفتند آیا مبعوث شده؟ گفت: بلی گفتند: خوش آمد، بهترین کسی است که آمد، و وقتــی بـطــرف هارون رفتم گفت این هارون ،است بر او سلام کن بر او سلام کردم و او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نکوکار و پیامبر صالح خوش آمدی. سپس مرا بطرف آسمام ششم بالا برد و طلب باز کردن در شد، گفتند: چه کسی هستی؟ گفت: جبریل گفتند و چه کسی با تو است؟ گفت محمد، گفتند: آیا مبعوث شده؟ گفت بلی گفتند خوش آمد بهترین کسی است که آمد و در باز شد، وقتـی بــالا رفتم موسی را دیدم گفت این موسی است بر او سلام کن بر او سلام کردم و او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نکوکار و پیامبر صالح خوش آمدی.

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

و وقتی از او عبور کرده و گذشتم، گریه کرد گفتند چه چیز تو را به گریه انداخت؟ گفت: گریه میکنم زیرا پیامبری بعد از من مبعوث شده که از امت و پیروان او بیشتر از امت و پیروان من داخل بهشت خواهند شد.

زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان

زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان

سپس مرا بطرف آسمان هفتم بالا برد، و طلب باز کردن در شد، گفتند: چـه کســی هستی؟ گفت: جبریل گفتند و چه کسی با تو است؟ گفت محمد، گفتند: آیا مبعوث شده؟ گفت: بلی گفتند: خوش آمد، بهترین کسی است که آمد، و در باز شد، وقتــی بـالا رفتم إبراهیم را دیدم گفت این پدر تو إبراهيم است بر او سلام کن، بر او سلام کردم، و او جواب سلامم را داد و گفت فرزند نکوکار و پیامبر صالح خوش آمدی. پس بر من سدرة المنتهى (یعنی درخت کُنار بهشت کشف و آشکار شد، و ثمره آنرا دیدم که مانند کوزه آب است که در شهر هجر (یکی از شهرهای نزدیکی مدینه منوره)، وجود دارد، یعنی بزرگ و برگهای آن از بزرگی مانند گوشهای فیل است، گفت: این سدرة المنتهی است و چهار رودخانه را دیدم دو رودخانه مخفی، و دو رودخانه آشکار و ظاهر بود، گفتم ای جبریل؟ این دو چیست؟ گفت اما دو رود مخفی، دو رود در جنت است، و اما دو رود آشکار و ظاهر، دو رود نیل و فـرات است، یعنی: آنکه در بهشت می باشد.

سپس بر من بیت المعمور آشکار شد، یعنی خانه معمور، گفتم: ای جبریل ایــن چیست؟ گفت: این بیت المعمور است یعنی خانه ای که خداوند در آن همه چیزهائیکه در دنیا رخ خواهد داد نوشته است و در هر روز (۷۰.۰۰۰) فرشته داخل آن می شوند و وقتی خارج شدند دوباره به آن باز نخواهند گشت.

از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

نماز پیامبران در قبرهایشان و زندگی برزخی آنها

سپس ظرفی از شراب یعنی عرق و ظرفی از شیر و ظرفی از عسل برایم آوردند، ظرف شیر را برداشتم جبریل گفت این فطرتی است که تو و امت تو بر آن هستید.

سپس بر من (٥٠) نماز در هر شبانه روز فرض شد و در حال برگشتن به زمین از کنار گفت: چه دستوری بتو داده شده است؟ گفتم: دستور پنجاه ال گذشتم، موسی نماز در هر شبانه روز به من داده شده است موسی گفت: امت تو استطاعت (٥٠) نماز را ندارند، و بخدا سوگند که مردم را قبل از تو شناخته ام و بنى إسرائيل را خيلـي خـوب بررسی کرده ام، پس بسوی پروردگارت برگردد و تقاضا کن تا خداوند برای امـت تــو تخفیف دهد من برگشتم خداوند ده تای آنها را کم کرد و بسوی موسی برگشتم، موسی همان گفته قبلی خود را تکرار کرد من برگشتم و خداوند ده تای دیگر آنرا کــم کرد، و بسوی موسی برگشتم، موسی همان گفته قبلی خود را تکرار کرد، من برگشتم و خداوند ده تای دیگر آن را کم کرد و بسوی موسی برگشتم.

بار دیگر حضرت موسی همان سخنش را تکرار کرد من برگشتم و خداوند ده تای دیگر را نیز کم کرد، و دستور ده نماز در شبانه روز به من داده شد پس برگشتم موسی باز همان سخن خود را تکرار کرد، من برگشتم و در شبانه روز به پنج نماز دستور داده شدم بار دیگر بسوی موسی برگشتم، موسی گفت: بتو چه دستوری داده شده است؟ گفتم بخواندن پنج نماز در شبانه روز دستور داده شده ام، موسی گفت: امت تو استطاعت پنج نماز را ندارند، و من مردم را قبل از تو تجربه کرده ام و بنی اسرائیل را خوب بررسی نموده ام پس بسوی پروردگارت برگرد و برای امت خود طلب تخفیف کن گفتم من آنقدر از خدا سؤال تخفیف کرده ام که از او حیا و شرم دارم بیشتر از این سؤال نمیکنم به همین راضی و تسلیم هستم، هنگامی که از موسی گذشتم منادی مرا صدا زد و فرمود فریضه هایم را تنفیذ و تمام کرده و برای بندگانم تخفیف دادم.

منبع: کتاب قبر، عذاب و خوشی آن، حسین العوایشه، ترجمه اسحاق دبیری.

 

بیشتر بدانید:

www.aparat.com

همچنین در سنگ هرات با موضوع “نقش پیامبران در ارتقاء رشد عقلانی بشر بیشتر بخوانید.

5 دیدگاه در “از زندگی برزخی پیامبران و خواندن نماز در قبرهایشان بیشتر بدانید

  1. عباس صادقی گفت:

    سلام ، مطلب جالبی بود ، تو بچگیهامون این مطالب بزرگانمان شنیده ولی باور نداشتم ، تا الان که این مطلب داخل سایت شما مطالعه کردم،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *